01- J-03-18-22-LB-Soft-Base-Socc02-1-R-03-18-22-LB-Soft-Base-Socc-000603-2-R-03-18-22-LB-Soft-Base-Socc-001204- J-03-18-22-LB-Soft-Base-Socc-8805- J-03-18-22-LB-Soft-Base-Socc-8906-3-R-03-18-22-LB-Soft-Base-Socc-001507- J-03-18-22-LB-Soft-Base-Socc-9008-4-R-03-18-22-LB-Soft-Base-Socc-001709-5-R-03-18-22-LB-Soft-Base-Socc-002410-6-R-03-18-22-LB-Soft-Base-Socc-002711-7-R-03-18-22-LB-Soft-Base-Socc-002912-8-R-03-18-22-LB-Soft-Base-Socc-003113- J-03-18-22-LB-Soft-Base-Socc-9114-9-R-03-18-22-LB-Soft-Base-Socc-004515-10-R-03-18-22-LB-Soft-Base-Socc-004816- J-03-18-22-LB-Soft-Base-Socc-9217-11-R-03-18-22-LB-Soft-Base-Socc-005118-12-R-03-18-22-LB-Soft-Base-Socc-006519- J-03-18-22-LB-Soft-Base-Socc-9320- J-03-18-22-LB-Soft-Base-Socc-94